Sparly logo

Sparlys Integritetspolicy

Varför och för Vem?

Varför och för Vem?

På Sparly AB org. nr. (559249-7589) ('Sparly', 'vi', 'oss', 'vår') bryr vi oss om personlig integritet. Det betyder att vi respekterar och värnar om din integritet och rätten till kontroll och transparens vid behandling av dina Personuppgifter.

Sparly är Personuppgiftsansvarig i förhållande till de Behandlingar av Personuppgifter som listas i denna Integritetspolicy ('Policyn'). Policyn beskriver för vilka ändamål vi behöver dina Personuppgifter, vilken rättslig grund vi stödjer oss på samt vilka åtgärder vi vidtar för att skydda personuppgifter. Vi informerar även om hur du gör för att utöva de rättigheter du har kopplat till vår behandling av dina Personuppgifter.

Policyn informerar om vår hantering av Personuppgifter i de fall du kommunicerar med oss, använder vår tjänst - financial fitness app - eller besöker vår hemsida sparly.co.

Den här policyn riktar sig till:

Användare av Tjänsten (“Användare”)
Besökare på vår hemsida (“Besökare”)

Definitioner

Definitioner

"Behandling" av Personuppgifter är allt som kan göras med en Personuppgift, t.ex. lagring, ändring, läsning, överlämning osv.

"Gällande rätt" är den lagstiftning som är tillämplig behandlingen av Personuppgifter inklusive Dataskyddsförordningen (GDPR), kompletterande nationell lagstiftning, samt praxis, vägledningar och rekommendationer utfärdade av en nationell eller europeisk tillsynsmyndighet.

"Personuppgifter" är all slags information som går att koppla till en identifierbar, levande person.

"Personuppgiftsansvarig" är det företag/organisation som bestämmer för vilka ändamål och på vilket sätt Personuppgifterna ska behandlas och därmed även ansvarar för att Personuppgifter behandlas enligt Gällande Rätt.

"Personuppgiftsbiträde" är det företag/organisation som behandlar Personuppgifter för den Personuppgiftsansvariges räkning och får därmed endast Behandla Personuppgifterna enligt Personuppgiftsansvariges instruktioner samt gällande lagstiftning.

"Registrerad" betyder den levande, fysiska person vars Personuppgifter behandlas.

Sparlys Personuppgiftsansvar

Sparlys Personuppgiftsansvar

Informationen i denna Policy omfattar de Behandlingar av Personuppgifter som Sparly är Personuppgiftsansvarig över, dvs. de Behandlingar för vilka vi bestämmer ändamålet med (varför en behandling görs) och medel för (på vilket sätt, vilka personuppgifter, hur länge osv.).

Vi tillhandahåller en gratis mobilapplikation för att bygga små vanor med stor inverkan på dina pengar. Vi kallar dessa "Sparly Habs" - vanor för att bygga upp ekonomiska färdigheter: lära dig att spara, investera, betala av skulder, reflektera och öka medvetenheten om din ekonomiska situation osv. Vi tillhandahåller personliga Habs genom att analysera ditt köpbeteende, dina ekonomiska mål och nivå av finansiell kunskap.

Sparlys behandling av Personuppgifter

Sparlys behandling av Personuppgifter

Vi har ett ansvar att beskriva och visa hur vi lever upp till de krav som ställs på oss när vi behandlar dina Personuppgifter. Det här avsnittet syftar till att informera om:

  • Varför Personuppgiftsbehandlingen är nödvändig i förhållande till ändamålet
  • Vilken rättslig grund vi identifierat för Behandlingen
Rättsliga Grunder

Rättsliga Grunder

Avtal - Behandlingen är nödvändig för att kunna fullgöra skyldigheter i ett avtal mellan oss och den Registrerade eller för att förbereda inför att ingå ett avtal med den Registrerade. Vi kan inte tillhandahålla Tjänsten utan tillgång till de Personuppgifter som behandlas på den här rättsliga grunden.

Berättigat intresse - flera av ändamålen som vi Behandlar Personuppgifter för grundas på våra berättigade intressen, som vi anger närmare nedan i anslutning till de specifika ändamålen. Vi har gjort en intresseavvägning mellan å ena sidan våra berättigade intressen, och å andra sidan våra Användare och Besökares intressen och rättigheter, och kommit fram till att våra berättigade intressen kan utövas utan att det utgör ett oproportionerligt intrång i våra Användare och Besökares integritet. För att veta mer om hur vi har resonerat, kontakta oss via uppgifterna som anges längre ner i Policyn.

Rättsliga förpliktelser - vi kan ha rättsliga förpliktelser att behandla personuppgifter, som exempelvis vid ålägganden från brottsbekämpande myndigheter, eller om fler personuppgifter behöver samlas in för att vi ska kunna uppfylla begäranden om rättighetsutövande enligt GDPR.

Hur länge sparar vi dina Personuppgifter?

Hur länge sparar vi dina Personuppgifter?

Vi sparar dina Personuppgifter så länge det är nödvändigt med hänsyn till det ändamål som de samlades in för. Beroende av vilken rättslig grund vi stödjer behandlingen på kan detta a) följa av ett avtal, b) vara beroende av ett giltigt samtycke, c) framgå av lagstiftning eller d) följa av en intern bedömning baserad på ändamålen för behandlingen.

Behandlingar

Behandlingar

Vi kommer främst att använda dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla Tjänsten och för att löpande förbättra dem. För att uppfylla detta kommer vi att behandla personuppgifter för de ändamål som beskrivs nedan.

1.1. Tjänst/Produkt: Sparly Habs
1.2. Ändamål: Att tillhandahålla tjänsten i enlighet med användarvillkoren mellan Sparly och dig.
1.3 Personuppgifter: Bankkonton inklusive banköverföringar, betalningstransaktioner, balanser och annan liknande information.
1.4 Laglig grund: För att fullgöra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig.


2.1 Ändamål Fullgörande av rättslig förpliktelse samt ta till vara våra egna rättsliga intressen.
2.2. Personuppgifter: Samtliga personuppgifter.
2.3 Laglig grund: För att följa tillämplig lagstiftning och för att tillgodose våra berättigade intressen att tillvarata våra rättsliga intressen, som att skydda vår tjänst, våra användare, tredje parter, och iaktta våra rättigheter.

Källa

Källa

E-postadress och namn kommer direkt från den registrerade. De andra uppgifterna kommer från tredjepartsleverantörer som Tink med godkännande från Registrerade.

Period för lagring: Vi sparar din information så länge som nödvändigt för att uppfylla syftena i denna Integritetspolicy, avtal och lag- samt regulatoriska krav.

Användaren kan när som helst radera all sin data och personuppgifter i appen genom att gå till Inställningar $>> Radera konto. Vi hanterar feedback och kundtjänst i ett annat system - för att radera dessa skicka en separat förfrågan via e-post. Det räcker inte att Användaren raderar sin app för att radera all data, eftersom detta inte raderar Användarens konto.

All information raderas automatiskt om användaren har varit inaktiv under 12 månader.

Dina Rättigheter

Dina Rättigheter

Du är den som bestämmer över dina Personuppgifter. Vi strävar alltid efter att se till att du kan utöva dina rättigheter så effektivt och smidigt som möjligt.

Tillgång - Du har alltid rätt att få information om de Personuppgiftsbehandlingar som rör dig. Vi lämnar endast ut uppgifter om vi har kunnat säkerställa att det faktiskt är du som frågar efter uppgifterna.

Rättelse - Vill du att vi glömmer dig helt? Du har rätt att begära radering av dina Personuppgifter när de inte längre är nödvändiga för det syfte de blev insamlade för. Om vi är skyldiga att behålla dina uppgifter enligt lag eller ett avtal som vi har ingått med dig kommer vi att säkerställa att de endast behandlas för det specifika ändamål som framgår av lagen eller avtalet; därefter ser vi till att uppgifterna raderas så snart som möjligt.

Invändning - Håller du inte med oss om att vårt intresse av att behandla dina Personuppgifter väger tyngre än ditt intresse av skydd av den personliga integriteten? Ingen fara - i så fall ser vi över vår intresseavvägning och kontrollerar att den fortfarande håller. Vi väger såklart in din invändning när vi gör en ny bedömning för att utvärdera om vi fortfarande kan motivera vår Behandling av dina Personuppgifter. Invänder du mot direktmarknadsföring kommer vi ta bort dina Personuppgifter på en gång utan att se över vår bedömning.

Objection - Do you not agree with us that our interest in Processing your Personal Data outweighs your interest in protecting your privacy? In that case, we review our legitimate interests and check that it still holds. We, of course, consider your objection when we make a new assessment to evaluate whether we can still justify our Processing of your Personal Data. If you object to direct marketing, we will delete your Personal Data at once without reviewing our assessment.

Begränsning - Du kan även be oss att begränsa vår Behandling av dina uppgifter:

  • Under tiden som vi hanterar en begäran från dig om någon av dina andra rättigheter
  • I de fall där vi inte längre behöver uppgifterna för det ändamål som de samlades in för; förutsatt att du inte har ett intresse av att vi behåller uppgifterna för att kunna göra gällande ett rättsligt anspråk.

Dataportabilititet - Vi kan ge dig de uppgifter du själv lämnat till oss eller som vi har fått av dig i samband med att vi ingått ett avtal med dig. Du får dina uppgifter i ett allmänt använt och maskinläsbart format som du sen kan ta med dig till en annan Personuppgiftsansvarig.

Återkalla samtycke - Om du har samtyckt till en eller flera specifika behandling(ar) av dina Personuppgifter har du närsomhelst rätt att återkalla ditt samtycke och därmed be oss att upphöra med Behandlingen omedelbart. Observera att du endast kan återkalla ditt samtycke för framtida Behandling(ar) av Personuppgifter och inte för någon Behandling som redan skett.

Hur du använder dina rättigheter Om Användaren bestämmer sig för att återkalla sitt samtycke påverkar det inte lagligheten i vår behandling av dess personuppgifter i grundval av det samtycke som de tidigare gett och fram till tidpunkten för återkallandet.

Överföring av Personuppgifter

Överföring av Personuppgifter

Vi kan komma att använda tredje part som personuppgiftsbiträde för hanteringen av personuppgifter. Personuppgiftsbiträdet kommer inte att dela dina personuppgifter eller använda dem på något annat sätt än enligt Integritetspolicyn.

I de fall där våra Personuppgiftsbiträden överför Personuppgifterna till ett land utanför EU/EES har vi säkerställt att Behandlingen är laglig enligt gällande rätt genom att något av följande krav är uppfyllda:

  • det finns ett beslut från EU-kommissionen om att landet säkerställer adekvat skyddsnivå;
  • tillämpning av EU-kommissionens standardavtalsklausuler för tredjelandsöverföring; eller
  • andra lämpliga skyddsåtgärder som uppfyller gällande rätt.

Vi kan även behöva lämna dina Personuppgifter till vissa utpekade myndigheter för att fullgöra skyldigheter enligt lag eller myndighetsbeslut.

Säkerhet

Säkerhet

Sparly har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas på ett säkert sätt och att de skyddas från förlust, missbruk och obehörig eller otillåten åtkomst.

Våra säkerhetsåtgärder

Tekniska säkerhetsåtgärder är åtgärder som implementeras genom tekniska lösningar. Våra tekniska säkerhetsåtgärder är:

  • Kryptering av information Amazon DocumentDB använder 256-bitars Advanced Encryption Standard (AES-256) för att kryptera data med krypteringsnycklar lagrade i AWS Key Management Service (AWS KMS). Det krävs ingen ändring i applikationslogik eller klientanslutning för att använda ett Amazon DocumentDB-kluster med kryptering när vilo-läge är aktiverat. Amazon DocumentDB hanterar kryptering och dekryptering av Användarens data transparent, med minimal påverkan på prestanda.
  • Dataöverföring mellan server och klient. HTTPS-protokollet används för kommunikation mellan server och klient / tredjepartsverktyg för att tillhandahålla säker dataöverföring.
  • Distributionsarkitektur. Sparly använder Amazon Web Services som leverantör av infrastruktur för distribution. Alla moduler i Sparly-applikationen (databas, olika backend-moduler etc.) distribueras i en VPC (Virtual Private Cloud) och skyddas från extern åtkomst. Åtkomst till API är endast tillgänglig externt.
Cookies

Cookies

Läs vår cookiepolicy för mer information.

Om vi inte håller vad vi lovar

Om vi inte håller vad vi lovar

Om du har några frågor om behandlingen av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på: team@sparly.co

Om du upplever att vi behandlar dina Personuppgifter på ett felaktigt sätt, även efter att du har uppmärksammat oss om detta, så har du alltid rätt att lämna ditt klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten. Du kan kontakta Integritetsskyddsmyndigheten på imy@imy.se.

Ändringar i den här Policyn

Ändringar i den här Policyn

Vi reserverar oss rätten att göra ändringar i denna Policy. I de fall ändringen påverkar våra skyldigheter eller dina rättigheter, kommer vi att informera om ändringarna i förväg så att du ges möjlighet att ta ställning till den uppdaterade policyn. Om vi justerar personuppgiftsbehandlingen som baseras på ditt samtycke kommer vi inhämta nya samtycken.

Den senast uppdaterade versionen av Integritetspolicyn finns alltid på Sparly.co/pp/. Vid uppdateringar av ändamålen för personuppgiftsbehandling eller kategorier av personuppgifter kommer du att få information om detta via e-post.

Kontakt

Kontakt

Sparly har utsett Jazgul Ismailova som dataskyddsombud för Sparlys personuppgiftsbehandling, som du kan kontakta om du har frågor gällande personuppgifter och integritet genom att skicka mejl till: jazgul@sparly.co.