Sparlys Integritetspolicy

SENAST UPPDATERAD: 20 AUGUSTI 2021

På Sparla AB org. nr. (559249-7589)('Sparly', 'vi', 'oss', 'vår') bryr vi oss om personlig integritet. Det betyder att vi respekterar och värnar om din integritet och rätten till kontroll och transparens vid behandling av dina Personuppgifter.

Sparly är Personuppgiftsansvarig i förhållande till de Behandlingar av Personuppgifter som listas i denna Integritetspolicy('Policyn'). Policyn beskriver för vilka ändamål vi behöver dina Personuppgifter, vilken rättslig grund vi stödjer oss på samt vilka åtgärder vi vidtar för att skydda personuppgifter. Vi informerar även om hur du gör för att utöva de rättigheter du har kopplat till vår behandling av dina Personuppgifter.

Policyn informerar om vår hantering av Personuppgifter i de fall du kommunicerar med oss, använder vår tjänst - financial fitness app - eller besöker vår hemsida sparly.co.

Den här policyn riktar sig till:

 • Användare av Tjänsten (“Användare”)
 • Besökare på vår hemsida (“Besökare”)
 • "Behandling" av Personuppgifter är allt som kan göras med en Personuppgift, t.ex. lagring, ändring, läsning, överlämning osv.

  "Gällande rätt" är den lagstiftning som är tillämplig behandlingen av Personuppgifter inklusive Dataskyddsförordningen (GDPR), kompletterande nationell lagstiftning, samt praxis, vägledningar och rekommendationer utfärdade av en nationell eller europeisk tillsynsmyndighet.

  "Personuppgifter" är all slags information som går att koppla till en identifierbar, levande person.

  "Personuppgiftsansvarig" är det företag/organisation som bestämmer för vilka ändamål och på vilket sätt Personuppgifterna ska behandlas och därmed även ansvarar för att Personuppgifter behandlas enligt Gällande Rätt.

  "Personuppgiftsbiträde" är det företag/organisation som behandlar Personuppgifter för den Personuppgiftsansvariges räkning och får därmed endast Behandla Personuppgifterna enligt Personuppgiftsansvariges instruktioner samt gällande lagstiftning.

  "Registrerad" betyder den levande, fysiska person vars Personuppgifter behandlas.

  Informationen i denna Policy omfattar de Behandlingar av Personuppgifter som Sparly är Personuppgiftsansvarig över, dvs. de Behandlingar för vilka vi bestämmer ändamålet med (varför en behandling görs) och medel för (på vilket sätt, vilka personuppgifter, hur länge osv.).

  Vi tillhandahåller 'Financial Fitness App', som är en tjänst som hjälper dig att sätta upp månadsbudget, följa status på dina utgifter och budgetmål (enligt beskrivning i Sparlys Allmänna villkor). För att tillhandahålla våra tjänster behöver vi ha tillgång till dina personliga uppgifter.

  Sparlys behandling av personuppgifter

 • Varför Personuppgiftsbehandlingen är nödvändig i förhållande till ändamålet
 • Vilken rättslig grund vi identifierat för Behandlingen
 • Avtal - Behandlingen är nödvändig för att kunna fullgöra skyldigheter i ett avtal mellan oss och den Registrerade eller för att förbereda inför att ingå ett avtal med den Registrerade. Vi kan inte tillhandahålla Tjänsten utan tillgång till de Personuppgifter som behandlas på den här rättsliga grunden.

  Berättigat intresse - flera av ändamålen som vi Behandlar Personuppgifter för grundas på våra berättigade intressen, som vi anger närmare nedan i anslutning till de specifika ändamålen. Vi har gjort en intresseavvägning mellan å ena sidan våra berättigade intressen, och å andra sidan våra Användare och Besökares intressen och rättigheter, och kommit fram till att våra berättigade intressen kan utövas utan att det utgör ett oproportionerligt intrång i våra Användare och Besökares integritet. För att veta mer om hur vi har resonerat, kontakta oss via uppgifterna som anges längre ner i Policyn.

  Rättsliga förpliktelser - vi kan ha rättsliga förpliktelser att behandla personuppgifter, som exempelvis vid ålägganden från brottsbekämpande myndigheter, eller om fler personuppgifter behöver samlas in för att vi ska kunna uppfylla begäranden om rättighetsutövande enligt GDPR.

  Vi sparar dina Personuppgifter så länge det är nödvändigt med hänsyn till det ändamål som de samlades in för. Beroende av vilken rättslig grund vi stödjer behandlingen på kan detta a) följa av ett avtal, b) vara beroende av ett giltigt samtycke, c) framgå av lagstiftning eller d) följa av en intern bedömning baserad på ändamålen för behandlingen.

  BEHANDLINGAR

  Vi kommer främst att använda dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla Tjänsten och för att löpande förbättra dem. För att uppfylla detta kommer vi att behandla personuppgifter för de ändamål som beskrivs nedan.

  1.1. Ändamål: Administrera ditt medlemskap, innefattandes att säkerställa din identitet, ge dig behörighet att logga in och upprätthålla korrekta kontaktuppgifter, besvara och hantera kundärenden, kundklagomål.

  1.2 Personuppgifter: E-postadress, lösenord, namn.

  1.3 Laglig grund: För att fullgöra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig.

  2.1. Ändamål: Tillhandahålla Tjänsten i enlighet med Användarvillkoren mellan Sparly och dig.

  2.2 Personuppgifter: Bankkonton inklusive banköverföringar, betalningstransaktioner, balanser och annan liknande information.

  2.3 Laglig grund: För att fullgöra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig.

  3.1. Ändamål: Om Registrerad tar del av erbjudande från en av våra samarbetspartners, kan Sparly bekräfta för Partnern att Registrerade är Sparlys kund genom en anonymiserad unik länk, rabattkod eller genom att kunden visar rabattkoden genom att öppna appen vid betalning i fysiska butiker.

  3.2 Personuppgifter: E-postadress, namn.

  3.3 Laglig grund: För att fullgöra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig.

  4.1. Ändamål: Marknadsföra, skicka nyhetsbrev och effektivisera marknadsföring av Sparly gentemot Registrerade och andra.

  4.2 Personuppgifter: E-postadress, namn.

  4.3 Laglig grund: För att tillgodose vårt berättigade intresse att göra vår marknadsföring bättre och mer relevant för dig.

  5.1. Ändamål: Fullgörande av rättslig förpliktelse samt ta till vara våra egna rättsliga intressen.

  5.2 Personuppgifter: Samtliga personuppgifter.

  5.3 Laglig grund: För att följa tillämplig lagstiftning och för att tillgodose våra berättigade intressen att tillvarata våra rättsliga intressen, som att skydda vår tjänst, våra användare, tredje parter, och iaktta våra rättigheter.

  KÄLLA

  E-postadress och namn kommer direkt från den registrerade. De andra uppgifterna kommer från tredjepartsleverantörer som Tink med godkännande från Registrerade.

  Period för lagring: Vi sparar din information så länge som nödvändigt för att uppfylla syftena i denna Integritetspolicy, avtal och lag- samt regulatoriska krav.

  Användaren kan när som helst radera all sin data och personuppgifter i appen genom att gå till Inställningar >> Radera konto.

  Det räcker inte att Användaren raderar sin app för att radera all data, eftersom detta inte raderar Användarens konto.

  All information raderas automatiskt om användaren har varit inaktiv under 12 månader.

  Du är den som bestämmer över dina Personuppgifter. Vi strävar alltid efter att se till att du kan utöva dina rättigheter så effektivt och smidigt som möjligt.

  Tillgång - Du har alltid rätt att få information om de Personuppgiftsbehandlingar som rör dig. Vi lämnar endast ut uppgifter om vi har kunnat säkerställa att det faktiskt är du som frågar efter uppgifterna.

  Rättelse - Upptäcker du att de Personuppgifter vi behandlar om dig inte stämmer, hör av dig så fixar vi det! Uppgifter som hämtas automatiskt från dina bankkonton såsom utgifter kan inte rättas, men det kommer finnas funktioner som tillåter dig att ändra, kategorisera om utgifter.

  Radering Vill du att vi glömmer dig helt? Du har rätt att begära radering av dina Personuppgifter när de inte längre är nödvändiga för det syfte de blev insamlade för. Om vi är skyldiga att behålla dina uppgifter enligt lag eller ett avtal som vi har ingått med dig kommer vi att säkerställa att de endast behandlas för det specifika ändamål som framgår av lagen eller avtalet; därefter ser vi till att uppgifterna raderas så snart som möjligt.

  Invändning - Håller du inte med oss om att vårt intresse av att behandla dina Personuppgifter väger tyngre än ditt intresse av skydd av den personliga integriteten? Ingen fara - i så fall ser vi över vår intresseavvägning och kontrollerar att den fortfarande håller. Vi väger såklart in din invändning när vi gör en ny bedömning för att utvärdera om vi fortfarande kan motivera vår Behandling av dina Personuppgifter. Invänder du mot direktmarknadsföring kommer vi ta bort dina Personuppgifter på en gång utan att se över vår bedömning.

  Begränsning - Du kan även be oss att begränsa vår Behandling av dina uppgifter:

 • Under tiden som vi hanterar en begäran från dig om någon av dina andra rättigheter
 • I de fall där vi inte längre behöver uppgifterna för det ändamål som de samlades in för; förutsatt att du inte har ett intresse av att vi behåller uppgifterna för att kunna göra gällande ett rättsligt anspråk.
 • Dataportabilititet - Vi kan ge dig de uppgifter du själv lämnat till oss eller som vi har fått av dig i samband med att vi ingått ett avtal med dig. Du får dina uppgifter i ett allmänt använt och maskinläsbart format som du sen kan ta med dig till en annan Personuppgiftsansvarig.

  Återkalla samtycke - Om du har samtyckt till en eller flera specifika behandling(ar) av dina Personuppgifter har du närsomhelst rätt att återkalla ditt samtycke och därmed be oss att upphöra med Behandlingen omedelbart. Observera att du endast kan återkalla ditt samtycke för framtida Behandling(ar) av Personuppgifter och inte för någon Behandling som redan skett.

  Hur du använder dina rättigheter
  Om Användaren bestämmer sig för att återkalla sitt samtycke påverkar det inte lagligheten i vår behandling av dess personuppgifter i grundval av det samtycke som de tidigare gett och fram till tidpunkten för återkallandet.

  Vi kan komma att använda tredje part som personuppgiftsbiträde för hanteringen av personuppgifter. Personuppgiftsbiträdet kommer inte att dela dina personuppgifter eller använda dem på något annat sätt än enligt Integritetspolicyn.

  de fall där våra Personuppgiftsbiträden överför Personuppgifterna till ett land utanför EU/EES har vi säkerställt att Behandlingen är laglig enligt gällande rätt genom att något av följande krav är uppfyllda:

 • det finns ett beslut från EU-kommissionen om att landet säkerställer adekvat skyddsnivå;
 • tillämpning av EU-kommissionens standardavtalsklausuler för tredjelandsöverföring; eller
 • andra lämpliga skyddsåtgärder som uppfyller gällande rätt. Vi kan även behöva lämna dina Personuppgifter till vissa utpekade myndigheter för att fullgöra skyldigheter enligt lag eller myndighetsbeslut.
 • Sparly har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas på ett säkert sätt och att de skyddas från förlust, missbruk och obehörig eller otillåten åtkomst.
  Informationssäkerhetspolicy

  Våra säkerhetsåtgärder

  Organisatoriska säkerhetsåtgärder är åtgärder som implementeras i arbetssätt och rutiner inom organisationen. Våra organisatoriska säkerhetsåtgärder är:

 • Interna styrdokument (policys/instruktioner)
 • Informationssäkerhetspolicy Tekniska säkerhetsåtgärder är åtgärder som implementeras genom tekniska lösningar. Våra tekniska säkerhetsåtgärder är:
 • Kryptering av information Amazon DocumentDB använder 256-bitars Advanced Encryption Standard (AES-256) för att kryptera data med krypteringsnycklar lagrade i AWS Key Management Service (AWS KMS). Det krävs ingen ändring i applikationslogik eller klientanslutning för att använda ett Amazon DocumentDB-kluster med kryptering när vilo-läge är aktiverat. Amazon DocumentDB hanterar kryptering och dekryptering av Användarens data transparent, med minimal påverkan på prestanda.
 • Dataöverföring mellan server och klient. HTTPS-protokollet används för kommunikation mellan server och klient / tredjepartsverktyg för att tillhandahålla säker dataöverföring.
 • Distributionsarkitektur. Sparly använder Amazon Web Services som leverantör av infrastruktur för distribution. Alla moduler i Sparly-applikationen (databas, olika backend-moduler etc.) distribueras i en VPC (Virtual Private Cloud) och skyddas från extern åtkomst. Åtkomst till API är endast tillgänglig externt.
 • Vår Hemsida innehåller cookies. En cookie är en liten fil som vi begär att få spara i din webbläsare och som lagras på din dator eller mobila enhet. Varje cookie innehåller en liten datamängd med information som exempelvis krävs för att Användaren ska få tillgång till olika funktioner eller som används för att ”komma ihåg” Användarens handlande eller preferenser över tid.

  Vi använder två typer av cookies på Hemsidan;

  (1) sessions-cookies och (2) permanenta cookies.

  Sessionscookies lagras enbart tillfälligt till dess att Användaren lämnar Hemsidan. Permanenta cookies lagras på din dator eller mobila enhet under en längre tid (cookien har då ett utgångsdatum) eller till dess att Användaren själv tar bort dem.

  Förstapartscookies är cookies som vi själva har placerat på Hemsidan. Dessa innehåller information om Användaren samt håller Användaren inloggad.

  Vi delar inte denna information med tredje part.

  Våra samarbetspartners, bland annat leverantörer av marknadsmaterial, analysverktyg och sociala medier, kan komma att placera cookies på din dator eller mobila enhet när du besöker Hemsidan för att kunna leverera sina tjänster. Dessa cookies kallas för tredjepartscookies.

  Om du har några frågor om behandlingen av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på: care@sparly.co.

  privacy.accordions.forth.body.p2

  Om du har några frågor om behandlingen av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på: care@sparly.co.

  Om du upplever att vi behandlar dina Personuppgifter på ett felaktigt sätt, även efter att du har uppmärksammat oss om detta, så har du alltid rätt att lämna ditt klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten. Du kan kontakta Integritetsskyddsmyndigheten på imy@imy.se.

  Sparly har utsett Jazgul Ismailova som dataskyddsombud för Sparlys
  personuppgiftsbehandling, som du kan kontakta om du har frågor gällande personuppgifter och integritet genom att skicka mejl till: care@sparly.co.