Sparlys allmänna villkor

SENAST UPPDATERAD: 11 AUGUSTI 2021

Information om Sparla

Dessa allmänna villkor ("Villkor") gäller för alla tjänster som Sparla AB (559249-7589) ("Sparly", "vi", "vår" eller "oss") tillhandahåller våra medlemmar ("du"). Du kan kontakta oss genom att mejla oss till care@sparly.co eller via kontaktformulär på vår app och hemsida. Sparly utvecklar och tillhandahåller en financial fitness app. Syftet med Sparly är att hjälpa unga vuxna att skapa hållbara privatekonomiska vanor.

Godkännande av Villkoren

Genom att registrera ett Konto och använda Tjänsten godkänner du Villkoren och blir Sparlymedlem. Om du inte godkänner Villkoren, kan du inte skapa ett Konto och använda Tjänsten.

Definitioner

 • "Appen" avser vår applikation som är tillgänglig via dator, läsplatta och/eller mobiltelefon och som rör Tjänsten.
 • "Funktioner" avser Hemsidan, Appen, ditt Konto och Tjänsten tillsammans.
 • "Konto" avser det konto som du registrerar och skapar via Hemsidan och/eller Appen.
 • "Kontaktuppgifter" avser uppgifterna angivna ovan.
 • "Integritetspolicy" avser vår Integritetspolicy (https://sparly.co/pp) som beskriver hur vi behandlar personuppgifter.
 • "Tjänsten" avser de tjänster som beskrivs under avsnittet "Tjänsten" nedan och som tillgängliggjorts via Hemsidan, och Appen, tillsammans med tillhörande produkter, utrustning, tjänster och information som vi tillhandahåller dig.
 • Vi tillhandahåller följande tjänster för våra medlemmar. Alla tjänster är kostnadsfria.

 • "Sparly School" erbjuder lektioner, artiklar och inspiration för att öka kunskap om privatekonomi och hållbar livsstil.
 • "Budget" är en tjänst som hjälper dig att sätta upp månadsbudget, följa status på dina utgifter och dina budgetmål.
 • I Appen ingår erbjudanden från utvalda hållbara varumärken. Syftet är att öka kännedomen om och förenkla val av hållbara varumärken. Du kommer kunna ta del av dessa erbjudanden genom att ta positiva ekonomiska beslut i Tjänsten.
 • Sparly kommer utveckla och erbjuda andra funktioner och tjänster kopplat till privatekonomi och hållbarhet.
 • Kontoinformationstjänster

 • Du behöver koppla dina bankkonton till Tjänsten för att fastställa en personlig månadsbudget. Sparly samarbetar med Tink AB (org nr 556898-2192, nedan ”Tink”), en API-plattform som hämtar och aggregerar dina transaktioner från kontoförvaltande institut. Du ger samtycke till Tink för att hämta transaktionsdata från dina banker och andra kontoförvaltande institut och dela med denna data till Sparly. I samband med påbörjandet av användandet av Tjänsten ingår du ett separat avtal med Tink genom att godkänna Tinks Allmänna Användarvillkor samt Tinks Integritetspolicy. Om du lagt till ett eller flera gemensamma betalkonton är det ditt ansvar att du inhämtat ett godkännande från samtliga övriga kontohavare. Du signerar med BankID för att ge uttryckligt samtycke för inhämtning och delning av din data från dina banker.
 • Sparly kommer aldrig ha tillgång till dina medel, överföra eller ändra något i dina bankkonton. Sparly har endast tillgång till data om dina betalkonton som du kopplar till Sparly-appen.
 • Vi kontrollerar inte riktigheten i de personliga kontouppgifterna och den personliga informationen du tillhandahåller oss och vi litar på dig och dina leverantörer av personliga konton för att säkerställa att de personliga kontouppgifterna och den personliga informationen du ger oss är uppdaterad och korrekt.
 • Transaktioner från tillagda betalkonton kan komma att uppdateras automatiskt i Sparly-appen upp till fyra gånger per dag eller oftare. Automatisk uppdatering kan ske i upp till 90 dagar, efter det måste du aktivt lämna ett nytt samtycke i appen.
 • Tillgång och avslutande av Tjänsten

 • För att få tillgång till Tjänsten behöver du skapa ett Konto. Det är inte tillåtet att överlåta Kontot till andra och du får endast registrera ett (1) Konto. När ett Konto har skapats är Tjänsten tillgänglig och klar att användas i enlighet med instruktionerna på Hemsidan och Appen.
 • Ditt avtal med Sparly enligt dessa Villkor löper tills vidare. Du får inte tillåta någon att komma åt tjänsten för din räkning. Du måste behandla den konfidentiella information du tillhandahåller som en del av våra säkerhets förfaranden och du får inte lämna ut den till någon tredje part.
 • Du kan när som helst välja att avsluta ditt konto och radera din data. Du gör detta genom att i appen under fliken ”settings” radera konto.
 • Vid avtalstidens slut kommer en del av Tjänsten stängas eller sluta uppdateras. Vi kommer även radera all data om dig, med undantag för sådan information som vi är skyldig att behålla enligt lag.
 • När du använder Funktioner måste du alltid följa gällande lagstiftning, förordningar och myndighetsföreskrifter. Framför allt får du inte använda Hemsidan eller Appen på annat sätt än genom de gränssnitt som tillhandahålls av oss och som uttryckligen tillåts enligt Villkoren. Du får inte använda Funktionerna på något sätt som strider mot våra, eller någon tredje parts, rättigheter eller intressen. Du åtar dig att följa samtliga instruktioner och rekommendationer som du får av oss. Du samtycker till att vara ansvarig för alla aktiviteter som sker på ditt Konto. Inloggningsuppgifter till ditt Konto ska alltid förvaras säkert och det är förbjudet att dela information om ditt Konto med någon tredje part. Om du misstänker att ditt Konto eller dina inloggningsuppgifter används av en tredje part ska du kontakta oss omedelbart genom Kontaktuppgifterna.

  Vi kan komma att tillfälligt begränsa åtkomsten till Funktionerna för att:

 • Åtgärda tekniska problem eller göra mindre tekniska uppdateringar; eller
 • Uppdatera ändringar av Funktionerna för att uppfylla ändringar i tillämpliga lagar och myndighetskrav.
 • Om vi behöver begränsa åtkomsten till Tjänsten kommer vi att kontakta dig i förväg. Detta gäller dock inte vid problem som är brådskande eller vid en nödsituation.

  Vi ansvarar, i förekommande fall, för att vi:

 • Utför Tjänsten på ett professionellt sätt.
 • Säkerställer att Tjänsten inte utförs på ett sätt som strider mot marknadsföringslagen.
 • Sparly har ett skadeståndsansvar enligt lag för skada som Sparly orsakat dig på grund av brott mot Avtalet. Sparly ska dock inte ha något ansvar för indirekt skada eller annan följdskada hos dig, såvida inte Bolaget agerat grovt vårdslöst. Bolagets ansvar är vidare begränsat till skador som har orsakats genom försummelse av Bolaget, och som inte har något samband med avtalsbrott eller ageranden från din sida. Sparly ansvarar inte för fel som beror på dig eller fel i din utrustning eller annan utrustning som inte tillhör Sparly eller för webbplatser, programvara, inklusive tjänster och innehåll från tredjepartsleverantörer.

  Sparly har för avsikt att all information i Tjänsterna ska vara korrekt och uppdaterad.

  Vi är inte finansiella rådgivare och tjänsten är inte avsedd att ge ekonomisk rådgivning. Din ekonomiska situation är unik. Vi lämnar inga garantier eller garantier av något slag huruvida som tjänsten är lämplig för dig. Sparly frånsäger sig allt ansvar för dina ekonomiska beslut som grundats i användning av appen samt för ditt beslut som grundats i användning av tjänster, funktioner eller information tillhandahållen av tredje man, såsom Sparlys samarbetspartners och tredjepartsleverantörer.

  Fel och dröjsmål utanför vår kontroll (force majeure)

  Vi ansvarar inte för dröjsmål och fel utanför vår kontroll. Om våra leverantörer hamnar i dröjsmål på grund av en händelse utanför vår kontroll, kommer vi att meddela dig om detta så snart som möjligt och vidta åtgärder för att minimera skadan av dröjsmålet. Om vi har uppfyllt detta ansvarar vi inte för fel och dröjsmål orsakade av händelsen, men om det finns risk för att ett väsentligt fel eller dröjsmål uppstår kan du kontakta oss för att avsluta avtalet och få en återbetalning för den del av Tjänsten som du har betalat för men inte fått.

  Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med vår Integritetspolicy.

  Svensk lag ska tillämpas på dessa Villkor och vårt rättsförhållande i övrigt.

  Om du är missnöjd med Sparly eller har förslag för förbättringar, kan du alltid kontakta och dela din feedback med Sparly via mejl care@sparly.co. Om du vill framföra ett formellt klagomål, kan du kontakta Klagomålsansvarig via care@sparly.co. Du måste beskriva vad som inträffat, när händelsen inträffade och varför du vill klaga. Du får ett bekräftelsemejl från Klagomålsansvarig via care@sparly.co att ditt klagomål har inkommit och med datum när du kan förvänta att få svar.

  Om ett inkommet klagomål inte kan tillmötesgås ska du få information om möjligheten att kunna föra ärendet vidare till lämpligt forum. Du kommer även informeras om motiveringen till att klagomålet avvisas av Sparly. Skulle du efter kontakten med Klagomålsansvarig fortfarande vara missnöjd uppmanas du att vända dig till Konsumenternas Bank- och Finansbyrå som är en opartisk instans som ger konsumentupplysning och information i frågor av finansiell karaktär eller till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN), en myndighet med en opartisk roll som prövar tvister mellan konsumenter och företag och fattar beslut om en rekommendation om hur tvisten ska lösas.

  Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra Villkoren. Vi kommer att meddela dig via e-post eller Appen om sådana ändringar som inte är obetydliga och vilka kommer att påverka dig. Vi kommer då att informera dig om att det är viktigt att invända om du inte godkänner ändringarna. Om vi ​​inte får en sådan invändning inom trettio (30) dagar efter det att ändringarna meddelades kommer vi anta att du godkänner dem. Vi kommer också anta att du godkänner ändringarna i de fall du ingår ett avtal med oss, genom att exempelvis fortsätta använda Tjänsten, efter att de nya villkoren har börjat gälla. Den senaste versionen av Villkoren finns alltid tillgänglig på Hemsidan och i Appen.

  Sparly har ansökt att bli registrerad betaltjänstleverantör hos Finansinspektionen. Registrerad adress: Östgötagatan 89, 11664 Stockholm Organisationsnummer: 559249-7589